Osnovne Informacije

Asocijacija za doživotnu edukaciju, profesionalno usavršavanje i unapređenje karijere je nevladino udruženje.

Ciljevi LifeLong

  • Doživotna edukacija, profesionalno usavršavanje i unapređenje karijere pojedinaca poboljšanjem njihovih kompetencija odnosno poboljšanjem njihovih vještina i znanja;
  • Provođenjem obuka, seminara, skupova, okruglih stolova, izradom projekata, izdavanjem publikacija i davanjem konsultacija organizacijama sa ciljem povećanja efikasnosti, efektivnosti i profitabilnosti organizacija, uz angažovanje stručnih lica.
  • Objavljivanjem informacija, prezentiranjem najboljih praksi i standarda u edukaciji radi informisanja javnosti sa ciljem povećanja transparentnosti, podizanja svijesti i opšte kulture.
  • Saradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama, obrazovnim institucijama, centrima i institutima, udruženjima dijaspore i međunarodnim organizacijama.
  • Učešće na domaćim i međunarodnim projektima iz oblasti doživotnoj edukaciji, profesionalnom usavršavanju i unapređenju karijere.
  • Saradnja sa republičkim i državnim organima i institucijama, sa nadležnim organima lokalne samouprave u Republici Srpskoj i BiH, te učestvovanje u radu na regulativi (zakonima, propisima i standardima), obezbjeđujući njenu savremenost, adekvatnost, aktuelnost i funkcionalnost.